Undantag från förbudsförordningens 50-regel

Idag meddelade regeringen att man kommer att göra undantag från den s k förbudsförordningens 50-regel. Konserter som hållits på restauranger träffades tidigare inte bara av kraven på serveringsställen, utan även av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att förenkla för serveringsställena tar regeringen därför beslut om att göra ett undantag från huvudregeln så att samma verksamhet inte behöver förhålla sig till olika regelverk beroende på vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Regeringen kommer alltså justera den orimlighet som finns i dag. Folkhälsomyndigheten har uttryckt sig positiva till att ändringen införs och ändringen gäller från och med den 8 oktober.

I nästa skede kommer regeringen att fatta beslut om ytterligare ett undantag i förbudsförordningen som innebär att man öppnar upp för upp till 500 personer i sittande publik. Det beslutet kommer att tas den 8 oktober och träder i kraft den 15 oktober. Regeringen är tydlig med att man noga kommer att följa smittoläget innan beslutet tas. Man kommer också att rådgöra med Folkhälsomyndigheten (FHM).

Bekymmersamt smittoläge

Samtidigt meddelade Smittskydd Stockholm att smittoläget i regionen är bekymmersamt. Antalet smittade ökar igen och många följer inte rekommendationerna. Om detta fortsätter kommer vi att gå in i oktober med en alltför hög smittspridning även om det är från låga nivåer jämfört med mars och april.

Brand i Mc Donalds-restaurang i Årsta misstänks anlagd

Foto: Beredd News

Vid 02-tiden natten mot fredagen larmades Storstockholms brandförsvar av ett vaktbolag om att det brann i Mc Donalds restaurang i Årsta i södra Stockholm. Inledningsvis sattes rökdykare in för att söka av lokalerna och påbörja invändig släckning. Efter cirka två timmar gick branden igenom taket och inriktningen ändrades till att förhindra att branden spred sig till närliggande fastigheter. Vid 05-tiden konstaterade räddningsledaren att restaurangen inte gick att rädda. När Beredd News besökte brandplatsen vid 12.30-tiden återstod bara rykande ruiner, nyfikna och avspärrningsband.

Enligt Polisens hemsida har man inlett en förundersökning om misstanke om mordbrand. Omständigheterna tyder, enligt Polisen på att branden kan ha varit anlagd. Restaurangen hade varit stängd i cirka 2 timmar när räddningstjänsten larmades om branden.

Sävenäs olycksdrabbad rangerbangård

Sävenäs rangerbangård är en olycksdrabbad. De senaste fem åren har 42 olyckor och 10 tillbud inträffat. Vid tre tidigare tillfällen har händelserna inneburit risker för allmänheten. Senast 21-tiden igår kväll inträffade ett läckage på en tankvagn innehållande koldioxid som krävde en stor insats av Räddningstjänsten Storgöteborg. Några timmar senare var det dags igen. Nu var det två tankvagnar med brandfarliga och explosiva kemikalier som krockade på rangerbangården. Insatsen har i skrivande stund pågått i över 14 timmar.

SVT Väst har granskat olyckor och incidenter de senaste fem åren. Sävenäs är en av de mest olycksdrabbade rangerbangårdarna i landet. Orsaken är att mycket gods anländer och lastas om till hamnen för vidare transporter.

Länkar

Sävenäs: Hårt olycksdrabbat tågområde – SVT Väst

Olycka med farligt gods på Sävenäs bangård i Göteborg – tankvagnar kolliderade

Två godsvagnar under rangering kolliderade tidigt på morgonen inne på Sävenäs godsbangård i centrala Göteborg. Larmet inkom till räddningstjänsten vid 04.35. Två godsvagnar har vält. De är eller har varit lastade med Etylenoxid respektive Väteperoxid. Hela bangården är avspärrad för all tågtrafik vilket också påverkar persontågstrafiken till och från Göteborgs centralstation. Ett riskavstånd med en radie på 600 meter har upprättats medan Räddningstjänsten Storgöteborgs personal undersöker om det uppstått eller finns risk för läckage. Arbetet är tidskrävande, farligt och påfrestande för personalen eftersom man måste arbeta med speciell skyddsutrustning.

Godsvagnarna har undersökts och det har konstaterats skador på en av vagnarna men skyddshöljet har inte skadats och inget läckage har kunnat detekterats. Räddningspersonal har förberett för att snabbt kunna hantera eventuellt läckage. Man använder sig också av drönare som från luften kan skicka bilder till räddningsledaren om t ex vagnarnas position och eventuellt läckage.

På plats finns ett ett 10-tal enheter och ca 40 brandmän. Dessutom finns specialresurser, räddningsledning, poliser och sjukvårdsresurser på plats. Samverkan sker även med Göteborgs stad, Trafikverket och andra myndigheter. Det kan eventuellt bli aktuellt att stänga E20 förbi Sävenäs. Verksamheter inom säkerhetsavståndet har antingen utrymts eller inrymts och gator har stängts av.

Uppdatering klockan 11:07

Det finns i nuläget ingen prognos om när räddningsinsatsen kan vara avslutad. All tågtrafik ligger nere och verksamheter inom riskområdet har i vissa fall evakuerats. Det finns omfattande avspärrningar av gator och vägar i anslutning till riskområdet och dessa kommer att gälla så länge som räddningsledaren anser att det är nödvändigt.

För närvarande är risken för brand eller explosion låg men skulle innehållet i de välta godsvagnarna komma i kontakt med syre finns en överhängande risk för brand och/eller explosion. Bärgningsarbetet kan komma att bli komplicerat och medföra vissa risker.

Uppdatering klockan 15.14

Klockan 14.25 meddelade räddningsledaren att det avspärrade riskområdet minskas till en radie om 100 meter. Nu påbörjas en kritisk fas med flyttning och lossning av skadade vagnar. Denna fas kan tidsmässigt vara utdragen då varje moments risker måste analyseras noga. Räddningstjänsten förbereder motåtgärder och metoder för om något i denna fas går fel. Om så sker kommer avspärrningarna att utökas. Allmänheten uppmanas fortsatt att hålla sig informerade via Sveriges Radio P4 Göteborg.

För mer information uppmanas allmänheten i Göteborg att hålla sig informerade via Sveriges Radio P4 Göteborg eller via Krisinformation.se. Man kan också ringa informationsnumret 113 13 för aktuell information.

Uppdatering klockan 18.00

Räddningstjänsten meddelade klockan 18 att man nu påbörjar arbetet med att lyfta och flytta den ena av de två skadade tankvagnarna från rangerbangården i Sävenäs. Arbetet har föregåtts av en noggrann planering. Resursuppbyggnad har skett under dagen och undersökningar har så långt det är möjligt gjorts av de skadade tankvagnarna. Eftersom man inte kunnat undersöka den skadade tankvagnen fullständigt finns det en liten risk för att ett läckage uppstår i samband med lyftet och transporten. För den händelse att så sker finns räddningstjänsten på plats med egen personal, ledningsfunktioner och metoder. Trafikverket och andra specialister har under dagen bistått räddningstjänsten med undersökningar och analyser av risker. Beredskapen är alltså fortsatt mycket hög även om risken för allmänheten i området bedöms som små.

Rättelse

I en tidigare version uppgav vi att det var två godståg som kolliderat. Senare uppgifter visar att det var två godsvagnar med tankar innehållande farliga kemikalier som stött ihop kraftigt vid rangering. En av godsvagnarna har då fått kraftiga skador i höljet som omsluter tanken. Dessa skador har inte orsakat något läckage.

Länkar

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – nr 4

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – nr 3

Räddningstjänsten Storgöteborg om välta godsvagnar – uppdatering nr 2

Räddningstjänsten Storgöteborg om kollision mellan två godståg –

Räddningsinsats i centrala Göteborg – tågkollision – Polisen Göteborg

Godsvagnar med farligt gods i kollision på Sävenäs bangård – Göteborgs Posten

Viktigt meddelande till allmänheten i Göteborg – Sveriges Radio P4 Göteborg