Analys Covid-19 påverkan på mindre och medelstora företag och verksamheter

Alla länder, företag, verksamheter och branscher har påverkats i mycket stor omfattning av Coronapandemin. Men för flera branscher har det inte enbart varit negativt. I ett flertal branscher är behovet av personal extremt stort eftersom fler är sjukskrivna på grund av restriktivare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Behovsbranscher

Vården kommer det kommande halvåret att ha stort behov av personal som med en kort introduktionsutbildning kan utföra enklare arbetsuppgifter. Det finns även behov av undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Livsmedelsbranschen har på grund av karantänsreglerna för äldre och riskgrupperna ett mycket stort behov av plockare, lagerpersonal och chaufförer som kan köra ut matkassarna till kunderna.

Vissa delar av Transportbranschen och Kollektivtrafiken kommer att ha behov av att täcka upp för personalbortfall på grund ett större antal av personalen är sjukskriva på grund av de rådande restriktionerna.

Givet den data och de vetenskapliga erfarenheter som finns att tillgå finns det mycket som talar för att Sverige och större delen av Europa kommer att ha 2-3 tuffa månader framför sig. Folkhälsomyndigheten bedömer just nu att smittspridningen kommer att lugna ner till under sommarmånaderna. Under senhösten och vintern talar mycket för att vi kommer att se en andra våg av Coronasmittade. Vilka faktorer talar för detta?

 • Covid-19 precis som andra virus är känsliga för värme. Med början i slutet av april börjar vi få rejält varmare klimat i de befolkningsrika södra delarna av Sverige och norra Europa. I södra Europa kommer klimatet att bli varmare redan under april månad vilket troligtvis kommer att ha en betydelse för smittspridningen.
 • Ju fler unga som smittas, och ju färre äldre med underliggande allvarliga sjukdomar kommer smittas samtidigt. Det gör att sjukvården får möjlighet att vårda de som smittas utan att behöva neka andra svårt sjuka avancerade sjukvård. Därför är det så oerhört viktigt att vi håller våra äldre och personer ur riskgrupper borta från smittan som länge som möjligt.
 • Någon gång under våren eller sommaren kommer en relativt stor del av befolkningen att vara smittade och därmed immuna mot Covid-19. Det är inte en strategi från Folkhälsomyndigheten att sprida smittan utan ett resultat av den pågående smittspridningen ute i samhället. När tillräckligt många är smittade och därmed fått antikroppar dör viruset ut eftersom ett virus behöver en värdperson för att föröka sig.
 • Det finns en underliggande efterfrågan på produkter och tjänster som som just nu inte kan tillgodoses. Det är rimligt att anta att en stor del av detta behov kommer att kvarstå när företagen återgår till normal verksamhet.
 • Bolag som gick in i Coronapandemin med en sund och stark ekonomi kommer att klara krisen bättre än mindre bolag som i större utsträckning lever ur hand i mun. När det gäller Startups är det sannolikt att de med en bra affärsidé och en stark affärsmodell som kommer att överleva. Det finns trots den rådande situationen ett stort utbud av riskkapital och dessa pengar kommer att ha behov av att bli investerade.
 • En del bolag som har haft osunda finanser kommer att slås ut från marknaden. I överetablerade branscher är det mycket som talar för att det kommer att ske en rejäl sanering där lyckosökarna och de som jobbar kortsiktigt kommer att få lägga ner medan bolag med en hållbar affärsmodell och strategiskt tänkande kommer att få större utrymme.

Krishantering för företagare i Coronakrisens spår

Jag inser att den texten kanske inte är heltäckande. Det är så mycket att tänka på och det finns olika aspekter att ta hänsyn till. Men nu är det bråttom för många företag. Här kommer några tips som jag i all ödmjukhet vill dela med mig av.

Många företag, särskilt de mindre, har på ett par veckor blivit av med alla sina kunder och därmed större delen av sitt kassaflöde. Så är det för många företag inom transport- och upplevelsebranschen. 

Ett större företag har ofta buffrat en större likviditet, och klarar sig vanligtvis bättre. De mindre bolagen lever med en betydligt mindre buffert. Likviditeten klaras med löpande inbetalningar och verksamhetens intäkter går mer eller mindre “ur hand i mun”. Många mindre företag saknar också kunskaper om grundläggande krishantering och kriskommunikation ur ett företagsekonomiskt och juridiskt perspektiv. Här kommer några handfasta råd om hur ni kan arbeta med den nuvarande situationen: 

Kriskommunikation

1) Den absolut viktigaste åtgärden är att hålla kontakten med dina kunder. Berätta hur läget ser ut just nu. Vad ni gör framåt och hur hur kunderna kan hjälpa till. Var positiv i er kundkommunikation. Har ni personal är det också viktigt att ni har en nära och positiv dialog. Berätta om nuläget, vilka åtgärder ni vidtar och hur ni ser på framtiden, alltså bortom Corona.

 • Nuläge
 • Vad ni gör åt saken
 • Berätta om framtidsutsikterna
 • Inge hopp

Kontakta revisorn

2) Den näst viktigaste åtgärden är att du kontaktar din revisor. Det är också mycket viktigt att du sköter din löpande bokföring och redovisning. Att ha koll på siffrorna är extra viktigt i en krissituation. Driver du aktiebolag är det extra viktigt att du har koll på balansräkningen och aktiekapitalet. Du kan också behöva kontakta en jurist eller advokat för rådgivning.

Utbetalningar

3) Gör en lista över inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt en utbetalningslista i den ordning varje faktura förfaller. Gör sedan prioritetslista. Betalningar som är nödvändiga för att hålla verksamheten igång betalas först. Utgifter som bör prioriteras är:

 • Löner
 • Hyror, el och vatten
 • Mobil- och internetabonnemang
 • Försäkringspremier
 • Redovisningskostnader, abonnemang för bokföring- och redovisningsprogram

Utgifter

4) Skär ner på alla icke nödvändiga utgifter även kontanta sådana. Är ditt företag välskött bör bankerna ge dig anstånd med amorteringar. Försök få så lång betalningsfrist som möjligt. Använd utrymmet för att skapa likviditet på kort och medellång sikt. 

 Förhandla med fordringsägare

5) Förhandla med dina leverantörer som t ex bensinbolag, leasingbolag, banker och finansbolag osv om förlängd kredittid eller möjlighet att göra delbetalningar. Även detta skapar likviditet på kort sikt.

Lokaler

6) Hyr du lokal bör du ta fram och granska hyresavtalet. Tag sedan kontakt med din hyresvärd för att diskutera möjligheten att under en tid få lägre hyra eller anstånd. Det är viktigt att du inte inte slutar betala hyran eftersom det kan leda till att hyresrätten förverkas och att du krävs på skadestånd. Om hyresavtalet ska omförhandlas i närtid kan en möjlighet vara att säga upp avtalet till omförhandling för att på så sätt förhandla fram bättre villkor. 

Arbetsfordon och bilar, maskiner

7) Många företag använder sig av transportfordon eller maskiner. Ställ av alla bilar som inte används. Säg upp leasingavtal som går ut i närtid. Optimera nödvändiga transporter så mycket som möjligt. Kan ni använda er av Taxi för transporter istället för transporter? Många taxibolag erbjuder nu kraftigt rabatterade priser.

När det gäller tillverkningsmaskiner kan det handla om att göra sig av med maskiner som leasas. Maskiner som är betalda kostar oftast inga stora pengar och kan i nuläget behållas.

 Anställda, permittering och uppsägning

8) Finns anställda bör du överväga permittering eller varsel om uppsägning. Prioritera att betala ut lönerna. Regeringen har utlovat att företagen kan få tillbaka inbetald moms och inbetalda arbetsgivaravgifter. Du ansöker hos Skatteverket.

Observera! Bolaget måste ansöka hos Skatteverket om att få skjuta upp framtida skatteinbetalningar samt retroaktivt återfå inbetald skatt (från 1 januari 2020). Bolaget måste kunna visa att man klarar att betala tillbaka den uppskjutna skatten. Skatteverket tar f n v ut en årlig ränta på 6 % på uppskjutet belopp. Än så länge gäller också företrädaransvar för alla skatter och avgifter, även de uppskjutna. Det innebär att styrelsen kan bli personligen ansvarig för bolagets skatteskulder om bolaget går i konkurs under tiden.

Är situationen sådan att du behöver permittera eller säga upp personal då gäller det att ha koll på Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet. Finns det kollektivavtal ska du kontakta ditt arbetsgivarförbund och facket innan du permitterar eller säger upp personal. Många arbetsgivarförbund och fackliga organisationer har nu centrala uppgörelser om permittering. I många fall betalar du bara 50 % av lönen för permitterad personal. Det kan vara en lösning för en del företag men inte för alla. Och då återstår uppsägningar. 

Var kreativ!

9) Uttrycket “nöden är alla uppfinningars moder” stämmer ofta på företagare. Vi är entreprenörer och vi har tagit oss dit vi är idag på grund av vår kreativitet och påhittighet. Ta familj, goda vänner och medarbetare till hjälp för att komma på möjligheter till nya inkomster. Även en liten summa kan vara tillräcklig och fungera som en räddningsplanka. 

Kan du själv eller din personal hyras ut till andra branscher? Ibland har din personal multikompetenser som kan användas inom vården eller andra samhällsbärande verksamheter. Med en kort utbildning kanske just din personal kan göra en hjälteinsats på ett vårdboende, sjukhus eller i andra verksamheter.

Tålamod!

10) Vi befinner oss i en djup samhällskris. Den kommer inte att blåsa över på några veckor. Räkna med att den nuvarande situationen kommer att bestå i åtminstone 6 månader men planera för 12-18 månader.

Startups

11) Ett S k startup-bolag lever till stor del på riskvilligt kapital från olika investerare. Bolagen har ofta en svag balansräkning på tillgångssidan. Regeringen har valt att prioritera etablerade bolag med sunda finanser. En del startuper kommer att kunna utnyttja möjligheten att skjuta upp arbetsgivaravgifter, källskatter och moms. För övriga återstår att gå en investeringsrunda och hoppas på att aktieägarna är pigga på att öppna börsen.Anmäl

Publicerades av

Ulf ScheithauerMedia, Communication, Tech, ITPublicerat • 2 d1 artikelKrishantering för företagare i Coronakrisens spår hashtag#coronahashtag#krishanteringhashtag#kriskommunikationhashtag#ekonomi

Intensifierad bevakning av den globala samhällskrisen orsakad av Covid-19

Världen befinner sig just nu i en global samhällskris som direkt påverkar mer än 50 % av alla länder och ger en indirekt påverkan på övriga länder. Krisen är den mest omfattande i modern tid och påverkar människors fysiska och psykiska hälsa och länder och verksamheter ekonomiskt. Smittspridningen av Covid-19 har lett till omfattande sociala konsekvenser där hela områden och länder isoleras. I flera länder kan befolkningen över 70 år komma att sättas i karantän. Sjukvården i många länder har övergått till att driva katastrofmedicinskt med det resultatet att vårdkvaliteten påtagligt försämras.

Beredd News har därför beslutat att intensifiera samhällsbevakningen av den globala samhällskrisen på samtliga sina plattformar. Vi finns förutom på denna plattform även på:

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin

Gemensamt myndighetsmeddelande:

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter till flera åtgärder.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att:

 • Stanna hemma om man känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
 • Avstå från att göra icke nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om man känner sig sjuk.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Vanliga frågor och svar om Coronaviruset (Covid-19)

Folkhälsomyndigheten (FHM) har samlat in och publicerat de vanligaste frågorna och svaren om smittspridningen av Coronaviruset. Om du har symtom i luftvägarna, har feber och upplever sjukdomskänsla ska du i första hand söka svaren på Vårdguiden 1177.se eller på FHM:s hemsida “Frågor och svar”. Åk inte till vårdcentralen, närakut eller de större sjukhusens akutmottagningar!

Om du upplever allvarliga besvär som andnöd, mycket hög feber och ett starkt påverkat allmäntillstånd ringer du vårdnumret 1177. I ALLA AKUTA FALL DÄR LIV STÅR PÅ SPEL RING 112!

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Läs mer hos 1177.se

Läs mer hos Krisinformation.se

WHO klassar nya coronaviruset som en pandemi

WHO beslutade att klassa det nya coronaviruset som en pandemi. Många länder är starkt påverkade av smittspridningen bland befolkningen. WHO är också tydliga med att det fortfarande går att stoppa ett allvarligare anfall men samtidigt konstaterar man att många länder är alltför långsamma med att vidta åtgärder som begränsar smittspridningen.

Omni.se

Regeringen väntas förbjuda större sammankomster

På Folkhälsomyndighetens begäran kommer regeringen att meddela förbud mot sammankomster med fler än 500 deltagare. Beslutet tas som ett led i att begränsa eller fördröja smittspridningen i samhället.

Folkhälsomyndighetens pressmeddelande

Allt färre fall av coronasmittade i Kina

Antalet smittade i nya coronaviruset fortsätter att minska i Kina. Fortfarande upptäcks flest fall i Wuhan med omnejd medan antalet fall har sjunkit kraftig i övriga landet. De hårda restriktionerna för in- och utresa gäller fortfarande. Men fabrikerna och kontoren har i stor utsträckning återgått till en mer normal produktion.

WHO Corona Dashboard

Tyrolen

Folkhälsomyndigheten klassar nu området Tyrolen som ligger i Italien, Frankrike, Österrike och Schweiz som riskområde för coronasmitta. Personer som varit i Tyrolen ska inte gå till arbetet eller skolan om man känner några som helst symtom eftersom man riskerar att smitta riskgrupper som har svagare immunförsvar och därför kan bli riktigt sjuka.

Hela Italien i karantän

Under måndagen beslutade Italiens premiärminister att sätta hela landet i karantän eftersom man upplever ett explosivt och omfattande utbrott. Sjukvården är mycket hårt ansträngd. Läkare berättar att man tvingas till mycket tuffa prioriteringar av sjuka patienter. Italien är nu de land utanför Kina som har flest fall av smittade och avlidna av nya coronaviruset.

Höjd personlig beredskap

MSB uppmanar allmänheten till höjd personlig krisberedskap. Rekommendationerna följer de råd som ges i broschyren Om krisen och kriget kommer till Sverige. Det innebär att alla ska ha ett förråd av mat och mediciner som räcker minst en vecka.

Uppdaterad riskbedömning för covid-19 i Sverige

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av covid-19 i världen har Folkhälsomyndigheten gjort en ny riskbedömning. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms nu som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Den nya bedömningen sker främst mot bakgrund av att flera länder i Europa upptäckt fall som smittats i norra Italien och Iran den senaste veckan.
Bedömningen att risken är mycket hög för att upptäcka fall av covid-19 i Sverige och att risken är måttlig för allmän spridning i landet, utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Den senaste statistiken från Världshälsoorganisationen WHO visar att spridningen i Kina fortsätter, men att ökningen i landet har avtagit. Förutom Kina är det framförallt i Sydkorea, Iran och norra Italien som det förekommer samhällsspridning i begränsad omfattning. Mindre utbrott kring enstaka fall har även konstaterats i bland annat Tyskland och Frankrike.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i världen. Den är inte en prognos inför framtiden utan en bedömning över läget just nu.
– Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och vi uppdaterar kontinuerligt våra bedömningar utifrån läget. Vi har beredskap för att situationen kan ändras, säger biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten.

I Sverige har hittills omkring 1 000 prover analyserats varav 14 fall har varit positiva.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Regeringen sammankallar krishanteringsrådet

Konsekvenserna av coronavirusets spridning över världen och i Sverige gör nu att regeringen sammankallar krishanteringsrådet för ett möte måndagen den 2 mars. Syftet är att se till att myndigheterna som ingår i rådet samordnar arbetet med smittskyddet på bästa möjliga sätt. Det är också ett sätt för regeringen att snabbt kunna vidta olika åtgärder för att dämpa konsekvenserna av en pandemi i Sverige.

Foto: CDC/AFP – Uppförstoring av coronaviruset.

Det är viktigt att betona att det just nu inte föreligger någon pandemisituation i Sverige. Det finns i nuläget tillräckliga resurser i form av vårdplatser, skyddsutrustning och personal för att hantera de fall som under dagen har detekterats. Däremot finns det indikationer internationellt på att coronaviruset kan uppträda oberäkneligt. Det kan finnas fler orsaker som t ex att individen är multisjuk eller tillhör någon av riskgrupperna. Kunskaperna om hur viruset sprids är begränsade men det forskas just nu intensivt över hela världen. Och det är mot denna bakgrund som det också är viktigt att Sverige har upprätthåller en god förmåga att hantera en snabb smittspridning.

Enligt WHO har hittills 82.100 fall detekterats och ca 2.800 har avlidit. I Kina börjar man tala om en avmattning av antalet insjuknade men det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av minskningen. Samtidigt sprider sig viruset i Europa, Sydamerika och Afrika. I Europa är Italien värst drabbat med över 650 fall och 17 döda.

Som arbetsgivare är man skyldig att göra en fortlöpande riskbedömning av anställdas exponering för coronasmitta. Det innebär att arbetsgivaren kan införa långtgående restriktioner och skyddsåtgärder för arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tillhör coronaviruset riskklass 3 på en 4-gradig skala. Flera företag med verksamhet i flera länder har valt att stänga ner sina butiker och kontor i drabbade länder. Även i Sverige har företag stängt kontor och skickat hem sina anställda för att arbeta hemifrån. Flera företag har också förbjudit sina anställda att resa utomlands såväl i tjänsten som privat.

Det bästa sättet att skydda sig mot coronasmittan är att:

 • undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Länkar

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Flera nya fall av coronasmittade patienter

Arbetsmiljöverket om riskbedömning av coronavirus

1177.se om det första coronafallet i Region Stockholm

Är er verksamhet rustad för pandemi?

Sedan början på januari i år har vi nåtts av allt fler uppgifter om coronavirusets spridning. Initialt var det primärt den kinesiska staden Wuhan i Kina som var utbrottets epicentrum. Efter hand har smittspridningen likt ringar på vattnet fortplantat sig till hela det Kinesiska fastlandet, grannländer och nu även fått fotfäste i Italien.

Utifrån officiella uppgifter ligger dödligheten i COVID19 (nCoV19) på ca 3 %. Antalet smittade individer uppgår till ca 79.000 varav ca 2.470 har avlidit. I Italien finns just nu 161 smittade varav två avlidit vilket statistiskt motsvarar ca 1,5 %. Vi vet att smittspridningen ännu sker okontrollerat och därför kan mörkertalet vara betydligt större än det vi ser i det inrapporterade materialet.

Den kommande veckan kan bli avgörande för hur svenska myndigheter väljer att möta smittspridningen. Och då infinner sig en allvarlig och viktig fråga: Hur väl rustade är er verksamhet för en pandemi?

Vad händer om nyckelpersoner insjuknar och blir långvarigt borta från jobbet? I värsta fall avlider? Vilka är era kunder och leverantörer, och hur påverkas de, och vilka åtgärder har de vidtagit? Om er tillverkning sker i Asien, vilka möjligheter har ni att flytta verksamheten? Hur klarar ni ett större intäktsbortfall med minskad vinst eller rentav förluster som följd? Går intäktsbortfallet att ta igen senare? Hur ser er omvärldsbevakning ut? Behöver den kompletteras och fördjupas? Behöver ni permittera eller sägas upp personal? Vilket arbetsgivaransvar har ni och hur kommer det att påverka företags verksamhet?

Frågorna är många och det kan kännas övermäktigt att sätta sig in i vad det är som händer. Men helt klart måste ni som ägare agera och vidta åtgärder. Därför måste snarast höja er krisberedskap och snabbt ta fram handlingsplaner för hur ni ska överleva en pandemi.

Den kommande veckan kan bli avgörande. Har er verksamhet en krisplan?

Länkar:

Arbetsmiljöverket om riskbedömning av coronasmitta

Folkhälsomyndighetens löpande uppdateringar om coronaviruset